«Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg gjennom krisen», sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister. 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-,

arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Karlsøy.

Søknaden må dokumentere tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging.

Etterfølgende kriterier er foreslått av formannskapet i egen sak.

 1. Midlene skal prioriteres til bedrifter fra servering og reiseliv
 2. Støtten skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og avdrag og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet for å opprettholde fortsatt drift.
 3. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Driftsstøtten vil bli behovsprøvd.
 4. Bedriften må ha hovedkontor i Karlsøy kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Karlsøy kommune.
 5. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum ett årsverk.
 6. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 mill kr for 2019, og vise til en økonomisk situasjon som tilsier grei overlevingsevne.
 7. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker som manglende skatt- eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
 8. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeide eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Husk å legge ved dokumentasjon til søknad 

 • Kort beskrivelse av bedriftens situasjon som viser tapte inntekter/økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Dokumentasjon på omsetningssvikt som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i perioden 1. mars 2020 til 1. april 2021.
 • Skatteattest.

Søknadsfrist 15. mai 2021

Vurdering av søknader:

Formannskapet i Karlsøy kommune behandler de innkomne søknadene 2. juni etter innstilling fra  administrasjonen.

For ytterligere informasjon, se her:  https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (regjeringen.no)

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no her

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Hanne-Sofie Roaldsen
Nærings- og samfunnsutvikler

Mobil: 90193931