BAKGRUNN:

Karlsøy kommune har fått tildelt kr. 686 000 til kommunal kompensasjonsordning, (4. tildeling) til lokale virksomheter.

Midlene tildeles med henvisning fra KMD til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021).

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land både utenfor og innenfor EØS, og derfor fremdeles rammet av pandemien.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

På bakgrunn av dette legger Karlsøy kommune følgende prioritering til grunn for tildelingen:

  •          Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  •          Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak

Tilskuddet rettes derfor inn slik ved eventuell tildeling:

  • Kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av pandemirealterte utfordringer, smitteverntiltak og nedstenging, hvor grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall i perioden mars 2020 – oktober 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse. 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

BEREGNING AV STØTTE:

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling

 

KRAV TIL DOKUMENTASJON:

Søknader skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no, og inneholde følgende:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3176&Cookie=0

1)    Egenerklæringsskjema og informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte

2)    Egenerklæringsskjema om foretak i økonomiske vanskeligheter.

3)    Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av koronapandemien og nedstenging.

4)    Relevant dokumentasjon på inntektstap eller økte kostnader  

5)    Erklæring fra autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. For mindre bedrifter som fører regnskapet selv, kan egenerklæring legges ved. 

6)    Virksomheten må ha minst en ansatt, og være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Karlsøy kommune.

7)    Hvis bedriften/søkeren er del av konsern må økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt, herunder oppgi alle mottatte kontanttilskudd fra det offentlige (Stat, fylke, kommune og/eller Innovasjon Norge de tre siste år fra søknadsdato).

 

KOMMUNAL BEHANDLING:

Søknadsfrist: 20.11.2021

Søknad sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no.            

Søknader saksbehandles av kommunedirektørens stab v/næringsutviler. Rådmannen gir innstilling til formannskapet i Karlsøy kommune, som fatter vedtak i saken 28.november.

Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Støttemottakere får utbetalt beløpet innen tre uker etter vedtak.

Karlsøy kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling. 

STATSSTØTTEREGELVERKET:

Nytt ved denne søknadsrunden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato.