Dersom du har behov for bistand til å skaffe deg jobb, eller har spørsmål vedrørende NAV sine folketrygdytelser (dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger eller liknende) henvises du til NAV.no, eller vårt kontaktsenter på telefon 5555 3333.

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester er ikke en del av selvbetjeningsløsningene nevnt ovenfor. Dette er tjenester som er omfattet av Lov om sosiale tjenester i NAV og som ivaretas av NAV Karlsøy. NAV Karlsøy gir hjelp som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. 

Hjelpen kan gis i form av:

 • opplysning, råd og veiledning
 • økonomisk stønad
 • kvalifiseringsprogram
 • nødbolig
 • økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning. 

Opplysning, råd og veiledning

Om tjenesten

Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Innholdet i tjenesten må vurderes ut fra behovene til den enkelte. Gjennom motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og nettverk. Tjenesten skal bidra til at en i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Tjenesten baseres på aktiv involvering og deltagelse. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp i tjenesten du tilbys. 

Hvem har rett til tjenesten?

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten
opplysning, råd og veiledning. Dette gjelder også personer som har begrensede rettigheter etter
forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, herunder personer som oppholder
seg ulovlig i Norge. 

 Slik søker du

Du kan søke på dette søknadsskjemaet, eller ta kontakt med NAV Karlsøy.  Her vil du kunne få mer informasjon om tjenesten, og eventuelt bistand til å søke. Søknaden kan gjøres skriftlig eller muntlig, som i publikumsmottak eller på telefon (55 55 33 33).  
 
Det vil bli fattet et vedtak på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av ditt behov. Vedtaket kan påklages.

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvem kan få økonomisk stønad av NAV Karlsøy:

 • Du må oppholde deg i Karlsøy kommune. Dersom du oppholder deg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester gjelder egne regler.
 • Du kan ikke sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

Slik søker du

Her kan du laste ned søknadsskjema.  Skjemaet leveres eller sendes til NAV Karlsøy.

Vedlegg som bør følge med søknaden:

 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Siste skatteoppgjør
 • Dokumentasjon på boforhold. Det kan være leiekontrakt, lånepapirer eller lignende
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm

Søknadsskjema leveres hos NAV Karlsøy, som vil vurdere behovet for hjelp. 

NAV-kontoret vil foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden.

Barnefamilier med vanskelig økonomi

NAV Karlsøy har et ansvar for at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og godt tjenestetilbud. Barn skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Nødbolig

NAV er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til den som ikke klarer det selv. Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Midlertidig botilbud er et nødtilbud som gis for en kort periode opp mot 14 dager, med andre ord er dette ikke en permanent bolig. Ønsker du å søke om permanent bolig kan man ta kontakt med kommunens boligkontor.

Slik søker du

Du kan bruke samme søknadsskjema som for økonomisk stønad. Søknad leveres i mottaket til NAV Karlsøy.

Vedlegg som bør følge med søknaden:

 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør


NAV Karlsøy tildeler nødbolig etter vedtak. Hvilken nødbolig som tildeles vurderes ut fra behov og hva som er tilgjengelig på søknadsdatoen. Det er med andre ord ikke mulig å velge bolig/plassering. Du vil også måtte påregne bytte av adresse hvis du fortsatt er i behov av nødbolig etter første vedtak. 
Barnefamilier vil bli vurdert mot annet tilbud. 

Det forventes at du under oppholdet er aktiv i søken etter egen bolig og du kan bli bedt om å dokumentere aktiviteten ved en eventuell ny søknad. Du kan få råd og veiledning for hvordan du henvender deg til utleiere, eller om andre forhold vedrørende det å skaffe bolig i publikumsmottaket på NAV eller hos din veileder. 

Nødbolig er ikke et gratis tilbud. Dersom du har økonomi til det skal du betale for tilbudet.  NAV foretar en vurdering av din økonomi etter gjeldende regler i lov om sosiale tjenester i NAV, og fastsetter på denne bakgrunn egenandel for oppholdet. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Ønsker du å komme i arbeid og trenger ekstra oppfølging på veien, kan Kvalifiseringsprogrammet være noe for deg!
Målet med Kvalifiseringsprogrammet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.
Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig. Programmet er på fulltid. 

Innhold

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning
Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.
Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV kontoret.

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må:
 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
 • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hva kan du få?

 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.

Hvor lenge kan du få?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år.
NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.
 

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet. Søknadsskjema finner du her.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgiving

Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til gjennom hele måneden, eller har du gjeld som du ikke får betalt? Økonomisk trygghet er viktig for nattesøvnen og den psykiske helsen. Det er derfor viktig at du tar grep snarest mulig, dersom økonomien ikke er i balanse.

NAV Karlsøy tilbyr økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til dette. Du kan også få gode råd og tips ved å kikke på NAV.no sine hjemmesider under Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving.

Slik kommer du i kontakt med NAV

 • Dialog i digital aktivitetsplan.
 • Skriv-til-oss-funksjonen på nav.no.
 • Ring oss på NAV Karlsøy sitt telefonnummer 406 32 467.

Besøksadresse: 
Karlsøy rådhus (2. etg.)

Postadresse:
NAV-Karlsøy
Rådhusveien 41
9130 Hansnes

Åpningstider

NAV Karlsøy har åpent for oppmøte i mottak uten forhåndsavtale:

mandag kl 10.00 – kl 12.00

torsdag kl 10.00 – kl.12.00

NAV Karlsøy har åpent for forhåndsavtalte samtaler: 

mandag kl 09.00 – kl 15.00

 tirsdag kl kl 09.00 – kl 15.00

onsdag kl 09.00 – kl 15.00

torsdag kl 09.00 – kl 15.00

fredag kl 09.00 – kl 15.00

Vi ber deg vente i korridoren, så møter vi deg der.