Konferansen omhandlet høringsutkastet til Strategisk næringsplan, samt status, utviklingstrekk og utfordringer for lokalt næringsliv og Karlsøy kommune for øvrig. Ordfører Mona Pedersen ønsket velkommen og innledet første økt av konferansen. Hun leverte en informativ presentasjon hvor historikk, status quo, utfordringer, samarbeid mellom næringsliv og kommune, rolleavklaringer, fokusområder mv. ble omtalt. Deretter hadde Næringsforeningen i Tromsøregionen, ved prosjektleder Per Arnold Dyrkoren, en gjennomgang av hovedpunktene i høringsutkastet til Strategisk næringsplan for Karlsøy frem mot 2030 - med fokus på ønskelige tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Andre økt av konferansen var en plenumsprosess hvor det ble gjennomført et gruppearbeid av deltakerne med relevante promblemstillinger knyttet til næringsplanen. Tilbakemeldinger/høringer fra dette gruppearbeidet ble så presentert i plenum. Disse innspillene blir så tatt med videre i arbeidet med Strategisk næringsplan.