Gratis kjernetid 

Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Dokumentasjon som legges ved søknaden:

  • Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2020/2021 kan først sendes når skattemeldinga for 2019 foreligger.
  • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile dine faktiske skattepliktige inntekter. Har du skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen er du pliktig til å opplyse om dette.
  • Kan du ikke legge frem skattemelding, eller ved vesentlig og varig inntektsnedgang, må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de to siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV. Det beste alternativet er  inntekter og arbeidsforhold som hentes fra altinn.
  • Det må fremkomme på all dokumentasjon hvem inntekten gjelder.


Søknadsfrist for kommende barnehageår er 15. juni hvert år.

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra den første hele måneden etter at Karlsøy kommune mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret.

All redusert betaling blir gitt etter kommunale satser, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.

  • Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt

Ønsker du å søke om redusert foreldrebetaling, klikk her.

Nyttige lenker til statlig informasjon:
Foreldrebetaling

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager