Karlsøy kommune legger med dette forslag til ny lokal gebyrforskrift etter plan- og byggningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 4 uker med svarfrist 26.11.2021.

Høringssvar kan sendes til postmottak@karlsøy.kommune.no eller til Karlsøy kommune, Postmottak, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, og merkes med saksnr. 2021/1286.

Høringsbrev - Forslag til forskrift

Forslag til forskrift