Søknadsfrist 1. juni 2022

Sjømatfondet tildeler stipend/tilskudd til elever på videregående utdanning, studenter osv innenfor maritim og marin sektor.

Fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs o.l. kan søke om 50% økonomisk støtte. Prosjekter innen blå næring og blått tema kan også søke. 

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy, vekst og utvikling i Karsløy kommune.

Søknadsfristen er 1. juni.2022, søknad med dokumentasjon må også sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no

Fondsstyret vil behandle søknadene 13. juni 2022

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til nærings- og samfunnsutvikling Hanne Sofie Roaldsen 90193931, eller epost hsr@karlsoy.kommune.no

Partnerskapsavtalen mellom Karlsøy kommune, Lerøy Aurora AS, SalMar Farming AS, NRS farming AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS inngikk 22.02.2021 en partnerskapsavtale.
Denne avtalen resulterte i opprettelsen av Sjømatfondet Karlsøy hvor de går inn med 2.6 millioner kroner i fondskapital for 2021-2024. 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA SJØMATFONDET KARSLØY

1. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i Partnerskapsavtalen den 22 02 2020 mellom partnere Lerøy Aurora AS, Salmar AS, NRS AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Karlsøy kommune.

2. Det velges et fondsstyre bestående av 5 medlemmer. Kommunestyret oppnevner 3 medlemmer hvorav én representant fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Lerøy Aurora AS, Salmar AS, NRS AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS oppnevner 2 medlemmer. Representantene velges for 2 år av gangen. Første året velges imidlertid 2 av representantene for ett år. Partene velger vara til fondsstyret.

3. Fondsstyret har delegert myndighet til å disponere fondsmidlene.

4. Fondsmidlene skal fortrinnsvis disponeres til tiltak og prosjekter som sikrer markedsføring av og rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen, samt utvikling av næring rettet mot havbruk og fiskeri. Fondsmidlene kan eksempelvis benyttes til stipend til elever fra Karlsøy som velger videregående utdanning innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Videre kan fondsmidlene benyttes til tiltak rettet mot studieveiledning og studieturer/ bedriftsbesøk innenfor ungdomsskolen i Karlsøy. Også kunnskapsseminarer rettet mot marin sektor bør prioriteres.

5. Fondsmidlene annonseres med kvartalsvise tildelingsrunder.