Sjømatfondet tildeler stipend/tilskudd til elever på videregående utdanning, studenter osv innenfor maritim og marin sektor.

Også fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs o.l. kan søke om støtte.

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy.

Søknadsfristen er 15.04.21, og søknaden sendes pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no,

eller pr. post til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.

Fondsstyret behandler søknadene i mai 2021.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til nærings- og samfunnsutvikling Hanne Sofie Roaldsen 90193931, eller epost hsr@karlsoy.kommune.no

Partnerskapsavtalen mellom Karlsøy kommune, Lerøy Aurora AS, SalMar Farming AS, NRS farming AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS inngikk 22.02.2021 en partnerskapsavtale.
Denne avtalen resulterte i opprettelsen av Sjømatfondet Karlsøy hvor de går inn med 2.6 millioner kroner i fondskapital for 2021-2024. 

De som har søkt om midler fra Lerøyfondet høsten 2020, vil få sin søknad behandlet av det tidligere Lerøyfondstyret innen mai 2021.

 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA SJØMATFONDET KARSLØY

1. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i Partnerskapsavtalen den 22 02 2020 mellom partnere Lerøy Aurora AS, Salmar AS, NRS AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Karlsøy kommune.

2. Det velges et fondsstyre bestående av 5 medlemmer. Kommunestyret oppnevner 3 medlemmer hvorav én representant fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Lerøy Aurora AS, Salmar AS, NRS AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS oppnevner 2 medlemmer. Representantene velges for 2 år av gangen. Første året velges imidlertid 2 av representantene for ett år. Partene velger vara til fondsstyret.

3. Fondsstyret har delegert myndighet til å disponere fondsmidlene.

4. Fondsmidlene skal fortrinnsvis disponeres til tiltak og prosjekter som sikrer markedsføring av og rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen, samt utvikling av næring rettet mot havbruk og fiskeri. Fondsmidlene kan eksempelvis benyttes til stipend til elever fra Karlsøy som velger videregående utdanning innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Videre kan fondsmidlene benyttes til tiltak rettet mot studieveiledning og studieturer/ bedriftsbesøk innenfor ungdomsskolen i Karlsøy. Også kunnskapsseminarer rettet mot marin sektor bør prioriteres.

5. Fondsmidlene annonseres med kvartalsvise tildelingsrunder.