Kor_1000x563

Saksdokumenter

Tilleggssaker

Vedtakene blir publisert fortløpende.

 

36/17 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016

1. Regnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.

2. Overskudd på drift med 4,879 millioner disponeres slik: 2,879 millioner avsettes til disposisjonsfond. 2 millioner avsettes til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld i 2017.

 

37/17 INVESTRERINGSRAPPORT 2017

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Investeringsrapport juni - 2017 tas til etterretning.

2. Budsjettreguleringer i tråd med budsjettskjema datert 02.06.17 og oppdatert skjema 2A og 2B

3. Kommunestyret godkjenner ny ramme for prosjekt Bryggetunet på 37 millioner. For å dekke dette skal følgende prosjekter forskyves og vurderes på nytt ved høstens BØP behandling:

• Vann Stakkvik – Reinskar, hele prosjektet

• Kokkevollen, deler av prosjektet

• Avløp Vannvåg, hele prosjektet

• Vannvåg havn, deler av prosjektet

 

38/17 TERTIALRAPPORT DRIFT 1- 2017

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Tertialrapport 1- 2017 for drift tas til etterretning.

2. Budsjettreguleringer i tråd med oppdatert budsjettskjema 1A og 1B vedtas.

3. Karlsøy kommune gir de nødvendige midler, kr 90 000,-, til Ringvassøy kirke som jubileumsgave slik at foldeveggen kan utbedres snarest. Dekkes via disposisjonsfond.

 

39/17 HELSE- OG OMSORGSPLAN

Karlsøy kommune vedtar ny helse- og omsorgsplan 2017 - 2026.

 

40/17 LOKAL FORSKRIFT FOR TILDELING AV PLASSER MED HELDØGNS OMSORG

Karlsøy kommune vedtar utkast til ny Forskrift for tildeling av langtidsopphold på Karlsøy omsorgssenter.

 

41/17 PLANFORSLAG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2017 – 2030

Kommunestyret vedtar at planforslag for kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030 legges ut til høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill/merknader 29. september.

 

42/17 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I KARLSØY MAI 2017

Karlsøy kommunestyre godkjenner Tilstandsrapporten 2017 for grunnkolsen i Karlsøy.

 

43/17 VERTSKOMMUNESAMARBEIDET TROMSØREGIONENS LANDBRUKSFORVALTNING – FORSLAG OM OPPHØR

1. Karlsøy kommunestyre vedtar oppsigelse av vertskommunesamarbeid om felles landbruksforvaltning mellom kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy fra 31.12.2017.

2. Rådmannen får i oppdrag å komme med forslag til organisering av ny landbruksforvaltning i Karlsøy, eventuelt fortsatt kjøp av landbrukstjenester fra annen kommune.

 

44/17 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET

-  I OG MED AT KARLSØY KOMMUNE HAR ET SOLID OVERSKUDD I ÅR, FORESLÅR KARLSØY FRP AT EIENDOMSSKATTEN REDUSERES FRA 6,5 TIL 5 PROMILLE FOR RESTEN AV ÅRET 2017  

Forslaget falt

 

45/17 SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV - ESKIL JOHANSEN

Søknaden om permisjon avslås

 

46/17 ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KARLSØY KOMMUNE

Vedtekter for kommunale barnehager og oppvekstsenter i Karlsøy kommune endres til:

§6:

a) Endres til: Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen i Karlsøy kommune. Barnet må ha fylt ett år

b) Barn som har plass trenger ikke søke på nytt – barnehageplassen som er tildelt has til den sies opp.

f) Nytt punkt: Barn som ikke benytter barnehageplassen utover ordinær ferie m.m. ikke melder fra om fravær og er sammenhengende borte mer enn 4 uker, sies barnehageplassen automatisk opp dersom det står andre på venteliste.

i) Stakkvik barnehage godkjennes for 18 plasser i en avdeling.

§8:

a) Endres til: Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for de kommunale virksomhetene. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn 2, 50% søskenmoderasjon fra og med barn 3. Betaling skjer den 30. i hver måned.

§13: 

Endres til: Barnehagene leies/lånes ikke ut til aktiviteter/bursdagsfeiringer i privat regi. (Hver enhet/barnehage vurderer dette individuelt – utfra kapasitet. Leie må påregnes) Barnehagens lokaler kan brukes til møtevirksomhet knyttet til barnehagens virksomhet.

 

47/17 OVERGANG FRA UTVIDET TIL ORDINÆR SFO VED HANSNES SKOLE FRA 01.08.17

Karlsøy kommunestyre godkjenner at Hansnes skole kan gå over til å bare ha ordinær SFO fra høsten 2017.

 

48/17 KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER JF. FVL. §36

1. Karlsøy kommunestyre som klageinstans opprettholder kommunens vedtak: Krav av 1. september 2016 fra advokat Hallvard Østgård på vegne av Vidar Nylund om sakskostnader etter forvaltningsloven § 36, avslås.

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms som overordna klageinstans.

 

49/17 REFERATSAKER

Referatsakene tas til orientering.

 

50/17 SØKNAD OM HELIKOPTERLANDINGSPLASS OG MULIG DRONEFLYGNING

1. NGU gis landingstillatelse med helikopter på fjellpartiet Fuglen og Oddekollen på Reinøya, i august 2017, for kartlegging av ustabile fjellsider.

2. NGU gis tillatelse for nødvendig landing med helikopter i forbindelse med kartlegging av ustabile fjellsider i Karlsøy kommune i august eller september i årene 2018, 2019, 2020.

3. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov om motorferdsel §6.

 

51/17 DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSER

Innstillingen falt

 

52/17 DISPENSASJON FRA BÅNDTVANG SKIPSFJORD UTMARKSLAG

Innstillingen falt