Karlsøy kommune har fått tildelt 1,7 millioner ekstra for tildeling fra næringsfondet i 2020. Dette har sammenheng med følgende:

  • Regjeringens krisepakke fase 3 ifbm Covid-19, prop. 127 S (2019-2020)
  • Bevilget over kap. 553 post 61 «Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling»
  • Fylkeskommune mottok kr. 74,4 mill til fordeling på kommunenem og vår andel ble 1,7 millioner

Les mer om ordningen her