BAKGRUNN:

Karlsøy kommune har fått tildelt 277 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning, (6. tildeling) til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer.

Midlene tildeles med henvisning fra KMD til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger opp vedtaket til Stortinget 21.desember for nysaldert statsbudsjett 2021, Prop. 36 S (2021 - 2022).

Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Mer informasjon kommer etter 2.2.2022