Marin forsøpling er et økende miljøproblem, som også Fiskeridirektoratet har et ansvar for
å involvere seg i. De har samtidig en målsetting om utvikling av akvakulturnæringen
innenfor en bærekraftig ramme.

Akvakulturnæringen bruker betydelige mengder materialer og utsyr, og det er utført flere
undersøkelser om næringens avfallhåndtering. Norske oppdrettere har rutiner for
avfallshåndteringen sin, og resultater fra analyser av avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk
viser at det er lite sannsynlig at norsk havbruk er en kilde til omfattende marin forsøpling. Vi
er likevel kjent med at deler av det marine avfallet kan spores tilbake til sjøbasert
akvakulturnæring.

Fiskeridirektoratet region Nord ønsker nå å kartlegge og registrere marin forsøpling fra
akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget,
men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til både anleggsdrift og
opprydding.

Dersom dere vet om marint søppel som kommer fra akvakulturnæringen er det flott om
dere kan gi tilbakemeldinger om dette. I første omgang ønsker man opplysninger om
større avfallskomponenter, slik som; bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner,
fôrslanger, notposer, fortøyninger osv..

Det er ønskelig at dere gir opplysninger om type avfall, mengde, størrelse,
lokalisering ol. Hvis mulig er det ønskelig at dere også oppgir posisjoner, avmerking på
kart, bilder eller lignende.

Dersom dere skulle ha kjennskap til hvor avfallet kommer fra, og eventuelle tips til hvordan
dette kan fjernes, må dere gjerne også gi oss tilbakemelding om det.

Det bes om at opplysningene sendes til:
postmottak@fiskeridir.no og merk eposten med referanse: 17/15403