Analysen baserer seg på tallmaterialet som alle kommuner melder til Statistisk sentralbyrå også kjent som KOSTRA-tall.

Ønsker du å lese UNICEFs kommuneanalyse i sin helhet trykker du her

Kommuneanalysen ser på fem ulike sektorer: Barnehage, barnevern, grunnskole, helsetjeneste og kulturtilbud. Innenfor hver av sektorene vurderes kommunene basert på utvalgte variabler – der noen representerer ren pengebruk – mens andre sier noe om kvaliteten på sektorens tjenester.

Barnehage​

 • Brutto driftsutgifter per barn 1-5 år
 • Brutto investeringsutgifter per barn 1-5 år
 • Andel barn 1-5 år med barnehageplass
 • Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)
 • Andel ansatte med pedagogisk utdanning (av grunnbemanningen)

Grunnskole​

 • Brutto driftsutgifter per barn 6-15 år
 • Brutto investeringsutgifter per barn 6-15 år
 • Andelen lærere med universitets/-høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Heltidsansatte)
 • Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10.årstrinn (Gruppestørrelse 2)
 • Elever per lærer

Barnevern​

 • Brutto driftsutgifter per barn 0-17 år
 • Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år
 • Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder

Helsetjeneste​

 • Brutto driftsutgifter per barn 0-20 år
 • Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
 • Antall årsverk per 1000 barn 0-20 år (Forebyggende, helsestasjons- og skolehelsetjenesten)

Kulturtilbud​

 • Brutto driftsutgifter aktivitetstilbud per barn 6-20 år
 • Brutto driftsutgifter idrett per barn 6-20 år
 • Timer åpent årlig per 1000 barn 6-20 år, kommunale fritidssenter
 • Antall plasser i kulturskolen per barn 6-15 år
Viktig å følge oppmerket løype
Viktig å følge oppmerket løype

Opplærings- og kultursjef, Sture Grønli er veldig fornøyd med at kommunen plasseres så høyt i UNICEFs analyse.

Alle de dyktige menneskene som hver dag jobber knallhardt og målrettet for barn og unges oppvekstvilkår i kommunen, fortjener virkelig en slik anerkjennelse som UNICEFs kommuneanalyse gir. Det er gledelig å se at tjenestetilbudet rettet mot barn og unge, i denne analysen synes å være veldig gode. For øvrig i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Det har over tid vært jobbet målrettet med videreutvikling av samarbeid på tvers av de kommunale tjenesten, og da er det godt med analyser som tyder på at strategien synes å være riktig. I tillegg vet vi at frivillige lag og foreninger gjøre en utrolig viktig innsats med å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett og kulturaktiviteter for barn og unge.

Som sagt kan slike analyser være god bekreftelse på at en gjør en del riktig. Vi skal imidlertid fortsette med målrettet arbeid i tjenestene og i samarbeid med alle aktører som har ønske om å jobbe med tiltak for enda bedre oppvekstvilkår i vår kommune. Ambisjonen må jo være å gi våre barn og unge gode erfaringer og minner fra sin oppvekst her i Karlsøy, slik at de, forhåpentligvis, en dag kommer tilbake og etablerer seg og sin familie i hjemkommunen.