Det er for tiden stort fokus gjennom media og folkemøte i Tromsø sist mandag, rundt mulige mottak av reaktordrevne ubåter til Grøtsund havn. Tidligere har allierte ubåter fått forsyninger og byttet mannskap til havs, det nye er at de kommer til kai. Dette er et militært anliggende, og Tromsø kommune er vertskommune. Karlsøy kommune er derfor ikke direkte involvert i mottaket av ubåter, men er definert som aktuell farledskommune.

 

Beredskapsledelsen i Karlsøy kommune jobber kontinuerlig med planverket slik at vi til enhver tid skal være så godt forberedt som mulig dersom en uønsket hendelse oppstår. Kommunen gjennomfører jevnlig ulike øvelser internt i kommunen, og med ulike samarbeidsparter eksternt, slik at vi skal være best mulig forberedt. Beredskapsledelsen i Karlsøy kommune var en av flere deltakere som gjennomførte øvelsen 23. april 2021 som denne gangen hadde fokus på å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet ved en atomhendelse.

 

På vår hjemmeside er det mer informasjon i kommunens risiko og sårbarhetsanalyse. Her er atomhendelse en av 14 ulike hendelser som kommunen jobber med for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utarbeidet en plakat med informasjon som vi vil anbefale at dere setter dere inn i.

Plakat atomulykke.pdf (dsa.no)

Hva kan skje? - DSA