Følgende informasjon er mottatt fra entrepenøren:


I forbindelse med våre arbeider med utfylling på Vinterneset vil vi jobbe skift (14/14) for å ha kontinuitet i arbeidene og for å holde oppsatte tidsfrister. Normal arbeidstid vil være 0700 – 1930 alle dager inklusive lørdager og søndager. Hovedtyngden av arbeidene vil foregå i perioden februar – mai 2019.

Det kan bli behov for nattarbeid. Det skal fylles ut stein i havet i forbindelse med etablering av nytt settefiskanlegg. Steinmassene som skal brukes til utfyllingen vil bli fraktet inn til anlegget med båt og ankomme anlegget med varierende tidspunkt, fortrinnsvis på dagtid. Været og strømningsforhold i havet vil være med å bestemme transporttiden for båtfrakten. Transporttiden vil derfor være varierende. Vi legger opp til at det kun blir 3 mann fra skiftet som må jobbe om natten dersom det er nødvendig, for å tømme en båt som ankommer nattestid. Det er beregnet at en da vil bruke ca. 5 timer på å tømme båten. Nattarbeid vil ikke pågå 2 netter på rad. Slik vi ser det nå, vil det maksimum bli behov for å arbeide 3 netter pr uke.

Fremdriften av arbeidene er styrt av krav fra fylkesmannen om at utfylling skal være ferdig til 15. mai.

Dersom det er noe spørsmål kan disse stilles til entreprenørs prosjektleder: Roar Femsteinevik 91527801 eller NRS Settefisk sin prosjektleder: Knut Søiland 92269586.