Gravemeldingsplikt

Det er gravemeldingsplikt i alle tilfeller hvor det skal graves over eller ved kommunalt eid grunn.
Skal man grave over eller ved privat eid grunn oppfordrer man også til å sende inn gravemelding til kommunen slik at alle instanser blir kjent med nye rør- og ledningstraseer (Eks: fiber,  Va-ledninger og telenett) i områdene. Dette for å sikre at man unngår brudd ved senere gravearbeider og at ikke viktige kulturminner blir skadet.

Dersom gravingen berører annen offentlig eid grunn er det entreprenørens ansvar å innhente gravetillatelse fra berørte offentlige innstans. Eksempelvis vil det være Statens vegvesen som skal motta gravemelding dersom man skal grave over eller ved riks- eller fylkesveg.

Vi oppfordrer alle til å være nøye med innhenting av tillatelser og melding om graving til riktige myndigheter før man setter i gang graving. Dette fordi det kan medføre store økonomiske konsekvenser dersom det i ettertid viser seg at man har skadet kulturminner eller man opplever rør- og/eller kabelbrudd under graving.

Veiledning for utfylling av gravemelding som sendes til Karlsøy kommune

Når du sender gravemelding til Karlsøy kommune må følgende informasjon være fyllt ut:

  • Opplysninger om entreprenør, grunneier/eiendom hvor gravearbeid skal igangsettes.
  • Søkeren må også fylle inn informasjon om hva som skal utføres, hvem som skal utføre arbeidet, og hvilken dato arbeidet skal utføres. Det er viktig at gravedybden også fylles inn.
  • I alle tilfeller hvor man ønsker å grave over grunn eid av andre, også privat eid grunn, skal selvsagt grunneiere varsles og tillatelse gis da av aktuell grunneier. Uansett oppfordres det til å sende gravemelding til kommunen også for å unngå uheldige hendelser som f.eks. skade på registrerte kulturminner.
  • Søker må selv innhente opplysninger om telekabler fra Geomatikk AS. Nettside: gravemelding.no eller tlf. 915 09146