Karlsøy formannskap har gjort følgende vedtak:
Formannskapet godkjenner at forslag til strategisk næringsplan for Karlsøy 2018 – 2030 sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Høringsutkast til planen er tilgjengelig på rådhuset og digitalt her på kommunens hjemmeside. Vi oppfordrer privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv i kommunen om å komme med gode og konstruktive innspill.

Høringsinnspill må være skriftlige, og må være Karlsøy kommune i hende senest 17. oktober. Innspill kan sendes pr e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no
eller pr. post til:
Karlsøy kommune
Postmottak
Rådhuset
9130 HANSNES

Last ned Høringsutkastet her