Fylkesråden for næring               Per Arnold Dyrkoren Tony Jensen

Andreas Støbakvik Austnes fra Fjordlaks, bolig- og næringskonsulent                                                              Per Arnold Dyrkoren og leder av Fagråd Karlsøy, Tony Henriksen Jensen                 
Laila B. Johansen og fylkesråd Sigrid Ina Simonsen. I bakgrunnen ser vi
fungerende rådmann Alf Lorentsen og avdelingsleder
plan- og utvikling, May Jorunn Corneliussen

Fylkesrådsbesøk i Karlsøy

Fra politisk ledelse deltok ordfører Mona Pedersen  og Parabaran Rajalingam. naturlig nok var det nærings- og samfunnsutvikling som var tema, og ordfører presenterte våre hovedstrategier og målsetninger i Kommuneplanens samfunnsdel og strategisk næringsplan. Områder som kultur, friluftsliv, frivillighet og bolyst var naturlig nok også tema på møtet.

Kommunen hadde også invitert med representanter fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, herfra møtte ny administrerende direktør Trude Nilsen, administrativ leder Marianne Saus, og leder av Fagråd Karlsøy Tony Henriksen Jensen.

Per Arnold Dyrkoren, tidligere prosjektansatt i næringsforeningen deltok også. Dyrkoren har vært prosessleder og prosjektleder i vårt arbeid med strategisk næringsplan.

Det er viktig for kommunen å ha fokus på verdiskapning som skjer i kommunen, samt våre satsingområder. Utfordringer som rekruttering, infrastruktur og boligmangel var også tema som ble debattert under møtet.

Vi tok også turen til Vannavalen for å se på fremdriften på nybygget til Karlsøybruket, og fikk lunsj og omvisning av Andreas Støbakvik Austnes fra Fjordlakskonsernet.

Vi takker fylkesråden for besøket, og vi fikk også med oss måneformørkelsen på tur tilbake til Hansnes!

Her er  link til presentasjonen som ble holdt av ordfører under besøkt!Presentasjon 31 januar.pptx