Uttalelse vedr. nytt fergetakstsystem

Uttalelsen lyder:

Karlsøy formannskap har i møte 31.05.17 drøftet erfaringene med de nylig innførte fergetakstsystemet for fergene i Troms.

Karlsøy kommune mener at fergesambandene, som en del av det offentlige veisystemet, i utgangspunktet bør være gratis å bruke.

Karlsøy kommune ber Troms fylkeskommune og Samferdselsdepartementet å arbeide for at fergesamband til øysamfunn som ikke har omkjøringsmuligheter kan benyttes vederlagsfritt.

Som en midlertidig ordning ber Karlsøy kommune om at det etableres et pilotprosjekt hvor fergesambandene i Karlsøy, hvor man ikke har omkjøringsmuligheter, blir gratis å bruke for de fastboende.

Inntil gratis fergebruk er etablert vil Karlsøy kommune be om at Troms fylkeskommune justerer fergetakstregulativet m.h.t. priser for biltilhengere og kjøretøy.

Det nylig innførte fergetakstregulativet er fordelaktig m.h.t. at passasjerer reiser gratis.

Det er også rasjonelt at man betaler tur-retur billett, men billetten bør betales når man reiser i retning Tromsø.  Med dagens ordning må brukerne betale en alt for høy pris når man reiser hjem til øya med varelast/materialer (jfr. lengdereglene i takstregulativet).

Imidlertid vil Karlsøy formannskap på det sterkeste protestere på de nye fergetakstene for tilhengere og større kjøretøy.  Disse takstene er satt alt for høyt og beregnes progressivt, og har som konsekvens at fastboende, hytteeiere og næringsliv betaler en veldig høy pris for nyttetransport.

Konsekvensene av det nye takstregulativet vil være alvorlig og medfører at innbyggere på øysamfunn får alt for høye transportkostnader, og dette kan igjen resultere i fraflytting og vanskeligheter med å få på plass nye næringsetableringer.

Karlsøy kommune ber fylkesrådet drøfte dette og endre takstregulativet så raskt som mulig.