Vedtaket ble gjort av et enstemmig Formannskap og kan leses i sin helhet her.

Formannskapsvedtak sak 12/2020

 

Dispensasjon fra Karlsøy kommunes vedtak om utvidede karantenebestemmelser

Søknad om dispensasjon fra vedtak om lokale karantenebestemmelser kan sendes Karlsøy kommune: kontakt@karlsoy.kommune.no

Det vises til vedtakets punkt 1, som viser hvem vedtaket har betydning for.

De som oppfatter å blir påført særskilt store ulemper på grunn av vedtaket, kan søke om dispensasjon fra vedtaket. Søknaden må begrunnes med hva ulempen består i, og det kan vedlegges bekreftelse fra arbeidsgiver eller andre.

Det vises til vedtakets punkt 4 som gir unntak fra vedtaket for nærmere definerte grupper. De som er gitt unntak behøver ikke søke dispensasjon.

Personer som ikke kommer under noen av unntaksbestemmelsene, og mener å kunne sannsynliggjøre å bli påført særskilte problemer i den aktuelle perioden som vedtaket omfatter,  kan søke dispensasjon.

NB! Det presiseres at søknad om dispensasjon gjelder kun i forhold til vedtaket om lokale karantenebestemmelser for dem som har ankommet sørfra jfr. vedtaket. Karantene som er ilagt andre grupper ut fra smittevernhensyn, kan det ikke søkes om dispensasjon fra.