Vedtak:

1.Formannskapet vedtar etterfølgende uttalelse om Ukraina-krisen.

2.Formannskapet vil bidra økonomisk til humanitær bistand, og bevilger kr. 10 000 til dette formål, som dekkes via disposisjonsfondet.

3.Formannskapet ber kommunedirektøren om å velge en aktuell hjelpeorganisasjon som pengene overføres til.

Karlsøy kommune registrerer de store lidelser som mennesker påføres på grunn av krigen i Ukraina. Karlsøy kommune har en stor andel arbeidsinnvandring og bosetting av mange nasjonaliteter, også russere.

Formannskapet i Karlsøy oppfordrer alle innbyggerne i kommunen om å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid, også for dem. Mange barn – også i Karlsøy – er bekymret og redd som følge av krigen i Ukraina. Som folkevalgte er formannskapet opptatt av at den voksne befolkning tar dette på stort alvor, og oppfordrer derfor alle voksne å være oppmerksomme på barns reaksjoner på denne situasjonen. Vi vet allerede at både skole- og barnehagefaglige ressurser har stor oppmerksomhet på dette.

Formannskapet ber kommunedirektøren gi fortløpende tilbakemelding om status, og gjennomføring av prosessen med mottak av flyktninger. Ved behov for ressurser utover rammene i gjeldende handlings og økonomiplan, forutsettes at det blir fremmet sak til formannskapet.

Formannskapet ber også kommunedirektør å løpende følge opp andre eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter, og iverksette tiltak i henhold til disse.

Karlsøy formannskap vil på kommunestyrets vegne aktivt påse og legge til rette for at den informasjon og de anmodninger nasjonale myndigheter formidler, blir fulgt opp gjennom så vel kommunens organisasjon som kommunens næringsliv og frivillige sektor.