Hva er grønne konsesjoner

I juni 2013 vedtok Nærings- og fiskeridepartementet en forskrift som åpnet for utlysing av 45 såkalte grønne oppdrettskonsesjoner.

Grønne konsesjoner/oppdrettstillatelser har som formål å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk og spredning av lakselus.

Søknadene om disse tillatelsene ble vurdert av en egen faggruppe utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Tildeling av grønne konsesjoner og utbetaling av vederlag til Karlsøy

De 45 grønne konsesjonene er tidligere tildelt, og her fikk blant annet Nor Seafood AS, NRS Farming AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS samlet 5 slike konsesjoner.

Disse oppdrettsselskapene søkte senere på lokalitetene Korsnes (ved Karlsøya) og Lubben (utenfor Nordeidet på Reinøya) og fikk disse tildelt.

Staten v/ Fiskeridirektoratet utbetaler samlet 481 millioner kroner i vederlag til kystkommuner som har fått slike grønne konsesjoner.  Karlsøy får 10,75 millioner kroner for henholdsvis Korsnes og Lubben, det vil si samlet 21,5 millioner kroner.  Disse pengene er nylig kommet inn på Karlsøy kommunes bankkonto.

Tidligere utbetalinger fra Havbruksfondet

Karlsøy kommune har tidligere fått følgende utbetalinger fra Havbruksfondet:

* 2017: kr 1.095.811,-

* 2018: kr 35.952.751,-

Hva er Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 å etablere Havbruksfondet.

Oppdrettsselskap som får tildelt nye konsesjoner og/eller får innvilget økt kapasitet på eksisterende konsesjoner må innbetale vederlag til staten.  

Staten overfører så 80 % av disse vederlagene til Havbruksfondet, som igjen fordeles med 87,5 % til kommunene og 12,5 % til fylkeskommunene.

Vederlag for økt kapasitet på eksisterende konsesjoner fordeles forholdsmessig mellom oppdrettskommunene i forhold til samlet størrelse på oppdrettsvirksomheten i sjø (det vil si ved beregning av maksimal tillatt biomasse - MTB), mens nye lokaliteter betales særskilt med engangsvederlag.

Oppdrettskonsesjoner i Karlsøy

I følge Akvakulturregisteret er det registrert 15 akvakulturkonsesjoner i Karlsøy, hvorav vi har 5 grønne konsesjoner, men noen av disse brukes i Senjaområdet.

Karlsøy kommune har tidligere politisk behandlet hvordan vederlaget for disse 5 konsesjonene skal fordeles på de respektive kommunene.