Elektrifisering av fiskerihavner i Karlsøy kommune (dialogmøte)
DIALOGMØTE: Ordfører Mona Benjaminsen og Britt Matisen Limo (Remiks) deltok på dialogmøtet via Teams.

Norske myndigheter har satt som mål at innenriks sjøfart og fiskerinæringen skal halvere sine utslipp av klimagasser innen 2030. For å nå dette målet må det gjøres betydelige investeringer i klimavennlig teknologi, og både private og kommunale kaianlegg og havner som brukes av disse næringene må tilrettelegges for lav- og nullutslippsløsninger.

Forprosjekt for elektrifisering etablert høsten 2021
– Karlsøy kommune har tydelige bærekraftsmål, og dette prosjektet er en del av et større arbeid der vi legger til rette for at næringsaktører som opererer i øyriket kan utøve sin virksomhet på en mer miljøvennlig måte, uttaler ordfører Mona Benjaminsen.

Et av flere tiltak som vurderes er å legge til rette for landstrøm og ladeinfrastruktur. I første omgang er det snakk om å vurdere mulighetene for elektrifisering av fiskerihavner i Karlsøy. I den anledning ble det høsten 2021 etablert et forprosjekt i regi av Karlsøy kommune, der mulige leverandører i forkant ble invitert til å gi tilbud på prosjektledelse. Etter nøye vurderinger av de mottatte tilbudene var det det anerkjente konsulentfirmaet KPMG som strakk det lengste strået, og som dermed vil spille en viktig rolle for å få første del av elektrifiseringsprosjektet vel i havn.

Kartlegging av behovet for landstrøm og lading i øyriket
Et av flere formål med forprosjektet er å anslå kraftbehovet til næringsaktører innen fiskeri og havbruk som opererer i øyriket. I tillegg skal fremtidig markedspotensial kartlegges, noe som innebærer at potensielle kunder for landstrøm og ladeinfrastruktur i Karlsøy kommune skal identifiseres.

Det er primært de tre største fiskerihavnene i kommunen kartleggingen konsentrerer seg om, men også behovet for landstrøm og lading i andre havner i øyriket. Målet er å avdekke hvor det er størst behov og markedsgrunnlag for å etablere infrastruktur på dette området – både innen fiskeri og havbruk, men også til andre maritime og landbaserte næringer.

Et viktig forarbeid og beslutningsgrunnlag
Forprosjektet har en varighet på vel fem måneder, og skal bidra til å gi politisk nivå i Karlsøy kommune nødvendig beslutningsgrunnlag for elektrifisering av de aktuelle havnene. Samtidig vil arbeidet gi de nødvendige avklaringene som kreves for å kunne søke om støtte til etablering fra Enova. Den fylkeskommunale tilskuddsordningen gis til prosjekter for formål om nytenkende og bærekraftig næringsutvikling, flere arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn.

 

FAKTA OM ELEKTRIFISERINGSPROSJEKTET I KARLSØY

  • Elektrifiseringsprosjektet i Karlsøy gjennomføres i et samarbeid mellom Karlsøy kommune og selskapet Fjuel Tromsø AS – et datterselskap av Troms Kraft og Tromsø Havn som jobber med elektrifisering av havneanlegg. Selskapet utvikler løsninger for landstrøm og ladeinfrastruktur som kan benyttes i ulike havner i nord, og jobber blant annet med elektrifisering av havneanlegg i Tromsø.
     
  • Prosjektet er basert på en samarbeids- og intensjonsavtale med følgende aktører: Lerøy Aurora, Norwegian Royal Salmon, Norfra/Torsvågbruket, ASKO Nord, Remiks, El-sjark Øra AS ved reder og fisker Bengt Gabrielsen
     
  • Forprosjektet har et totalbudsjett på 1 million kroner, der ca halvparten av de avsatte midlene utgjør tilskudd fra Troms og Finnmark Fylkeskommune. Karlsøy kommune går selv inn med kr. 190.000,-, resterende utgjør egeninnsats fra de ulike samarbeidspartnerne i prosjektet.
     
  • Forprosjektet har en varighet på vel fem måneder – fra 10. oktober 2021 til 31. mars 2022.