Å yte pleie- og omsorgstjenester er kjent for være et krevende arbeid. Koronasituasjonen har dessuten lagt ekstra press på helsetjenesten både i Karlsøy og ellers i samfunnet. Pga smittevernhensyn har hjemmesykepleien dessuten vært nødt til å begrense sosial kontakt og sosiale aktiviteter. Midt i en krevende pandemi har Åpen omsorg likevel lykkes med sine tiltak for å øke trivselen på avdelingen og samtidig redusere sykefraværet.

Gode tiltak midt i en krevende pandemi
Avdeling Åpen omsorg i Karlsøy kommune er en del av Helse- og omsorgsetaten i Karlsøy kommune, og driftes både på Ringvassøy og på Vannøya. Avdelingen har blant annet ansvar for hjemmesykepleien i kommunen, og har totalt 40 medarbeidere (fordelt på 30 årsverk) i tjeneste.

HMS-gruppen i Åpen omsorg har over lengre tid jobbet systematisk og planmessig for å fremme sikkerhet og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidet viste seg å bære frukter, og over tid har hjemmesykepleien hatt en positiv utvikling i sykefraværet.

Bedre arbeidsmiljø og betydelig reduksjon i sykefravær
– Vi har jobbet med sikkerhet og trivsel for et godt arbeidsmiljø, uttaler Ranveig Rafaelsen, som er avdelingsleder på Ringvassøya. – Vi i hjemmetjenesten er veldig stolte, men også ydmyke, for vi vet at alle jobber og gjør sitt beste.

Blant annet jobber Åpen omsorg sammen i en HMS-gruppe med verneombud fra hver avdeling, der de har hatt jevnlige møter – annenhver gang Hansnes/Vannvåg, og også på Teams. I første kvartal 2021 hadde avdelingen hele 15 prosent sykefravær, dette er nå redusert til 8, 1 prosent, noe som er under måltallet for Karlsøy kommune.

– Det er en fantastisk gjeng, som har gode holdninger og en «hjelpekultur», der vi hjelper hverandre for å komme i mål. Vi har klart å opparbeide en «vi-kultur», og vi er flinke til å feire gode resultater og mestring. Dette er en pris vi alle er delaktig i, og vi gleder oss over prisen, og skal fortsette å fokusere på et godt arbeidsmiljø, avslutter Ranveig.

Karlsøy kommune gratulerer Åpen omsorg med en velfortjent pris!

_____________________________________________________

FAKTABOKS:
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Karlsøy kommune har opprettet en egen HMS-pris, der følgende kriterier vektlegges:

  • Systematisk og planmessig arbeid for å fremme godt og inkluderende arbeidsmiljø og trivsel
  • Kartlegging av risiko og forebygging av skader og fravær
  • Fullstendig HMS-rapport leveres innen frist
  • Kreativitet og nytenkning vil vektlegges
  • AMU delegerer til HMS-gruppen å finne egnet tiltak for bruk av HMS-prisen, og det må tas hensyn til organisasjonens AKAN retningslinjer

Åpen omsorg i Karlsøy kommune har lagt ned et solid arbeid for å kartlegge risikoområder for sine medarbeidere, der det overordnede målet er å forebygge skader og redusere sykefraværet. I etterkant av denne kartleggingen har avdelingen gjennomført opplæring på de områdene som det er vurdert risiko på, noe som har bidratt til gode resultater i form av bedre arbeidsmiljø og sykefravær under det vedtatte måltallet på 9 prosent for kommunen.

_____________________________________________________