Medlemmene i ettersøksgruppa er:

Steinar Berthelsen                         9020 Tromsdalen                               909 10 980         

Pål Lium                                         9130 Hansnes                                   994 98 579

Kåre Nergård                                  9130 Hansnes                                   957 09 189          

 

Vedtak om bruk av motorisert ferdsel i utmark

Etter søknad er det fattet vedtak (sak 0041/10) i Karlsøy kommune 09.06.2010 mht. ettersøk av skadet hjortevilt:

«I medhold av motorferdselloven, 1977, § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann, 1988, § 6 gis Karlsøy ettersøksgruppe tillatelse til bruk av 1 stk. motorkjøretøy i forbindelse med ettersøk av skadet hjortevilt i Karlsøy kommune».

Med dette menes at motorkjøretøy kan nyttes i forbindelse med ettersøk etter skadet vilt samt uttransport av felt vilt utenom ordinær jakt, forårsaket av eksempelvis påkjørsel. Adgangen til å benytte motorkjøretøy ifm. ettersøk er begrenset til søk i kommunal regi, samt tilfeller hvor kommunen vurderer det som formålstjenlig å benytte kjøretøy utfra dyrevelferdsmessige hensyn. Karlsøy kommunes avtale med «Karlsøy ettersøksgruppe - offentlig ettersøk» fraskriver ikke kommunens ansvar for utførelse, samt at ettersøksrutiner blir håndtert på riktig måtte. Det er Vilt- og innenlandsfiskenemda i kommunen som igangsetter offentlig ettersøk og vil utfra situasjonen i hvert tilfelle gi tillatelse for ettersøksgruppa til å benytte motorisert kjøretøy.

Bestemmelsen gir ikke rom for bruk av motorkjøretøy for jegere og jaktlag som foretar ettersøk i egen regi under ordinær jakt.

Videre står det i vedtaket at:

«Det forutsettes at all bruk av motorkjøretøy innafor områdene er avklart i de enkelte utmarkslag/grunneierlag slik at grunneiere kan gi sitt samtykke til bruk».

Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har (med bruker menes her forpakter og innehavere av festetomter), etter gjeldende rettsregler, til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom, jf. motorferdselloven § 10. Bruker har rett til å nekte motorferdsel når den bruksberettigete kommer i grunneiers sted. For øvrig er forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmark å anse som et privatrettslig forhold og reguleres ikke av motorferdselloven. Ovenfor ser man at kommunen gjør «Karlsøy ettersøksgruppe – offentlig ettersøk» oppmerksom på at det også er nødvendig med samtykke fra grunneier.

Motorferdselloven § 8 omhandler alminnelige bestemmelser for utøvelse av motorferdsel i utmark og vassdrag. Bestemmelsen gjelder for alle som ferdes i utmark med motorkjøretøy, uavhengig av om man har tillatelse direkte gjennom loven, eller om denne er gitt gjennom søknad - slik tilfellet er i denne saken.  Her gis det føringer mht. at motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade for naturmiljø og mennesker. For «Karlsøy ettersøksgruppe – offentlig ettersøk» innebærer dette at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller ulempe for andre. Naturmiljøet skal heller ikke forstyrres eller skades unødig. 

Tillatelse

Når ettersøket skjer i kommunal regi, vil det være adgang til å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, eksempelvis bruk av kunstig lys og motorkjøretøy. Dette i den hensikt å begrense lidelsene for potensielt skadet vilt.

For at «Karlsøy ettersøksgruppe – offentlig ettersøk» skal kunne benytte seg av motorisert kjøretøy i utmark må samtykke fra grunneiere foreligge. Dette notatet har til hensikt anskueliggjøre hva som ligger i det kommunale vedtaket, orientere om aktuelt lovverk, samt å innhente lovpålagt samtykke fra samtlige grunneiere.

Karlsøy kommune har mange grunneiere og det vil kreve uforholdsmessig mye tid og ressurser å innhente samtykke hos samtlige grunneiere. Grunneiere som ikke ønsker motorisert ferdsel i forbindelse med ettersøk av skadet vilt bes melde fra til kommunen.

 

Publisering og frister

Notatet sendes til alle sameie-, utmarks-, og grunneierlag samt offentliggjøres på kommunens hjemmeside og kommunens Facebook-profil. I tillegg vil det offentliggjøres ved kommunens servicetorg på Rådhuset, Hansnes.

Fastsatt frist for skriftlig samtykke eller innspill fra grunneiere mht. motorisert ferdsel i utmark for «Karlsøy ettersøksgruppe – offentlig ettersøk» er fredag 24.11.2017 - 3 uker fra publiseringsdato.

Samtykke og/eller innspill sendes pr. e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr. brevpost til Karlsøy kommune, Postmottak, 9130 HANSNES.

Spørsmål kan rettes til kommunens viltkontakt Bertil A. Birkeland på tlf.: 77 74 60 20, eller pr. e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no