Borgelig vigsling i Karlsøy kommune

Kommunestyret har delegert vigselsmyndighet til Ordfører, Mona Pedersen, Varaordfører Parabaran Rajalingam og Rådmann Leif Hovden. Hver av disse tre kan kontaktes for å avtale borgerlig vigsel eller for å svare på aktuelle spørsmål om ordningen. 

Borgelig vigselsseremoni vil foregå på rådhuset.  Nærmere informasjon om den nye ordningen framkommer i  rundskriv Q-11 fra Barne- og Likestillingsdepartementet.

 

Før dere gifter dere

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjøres ved at dere sender inn papirer til det lokale skattekontoret. Deretter vil Skatteetaten utstede og sende dere en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 

Se Skatteetatens nettsider Ekteskap i Norge for informasjon om skjemaer som må fylles ut og prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket

Praktisk informasjon

  • Brudeparet, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må fremvise legitimasjon.
  • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år. Dersom dere selv ikke kan stille med vitner, kan vi være behjelpelige med å fremskaffe vitner. Dette må avtales på forhånd. 
  • Seremonien foregår vanligvis på norsk. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår norsk eller engelsk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 
  • Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/ eller diktlesning eller andre tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen. 
  • Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten.