Beredskapsarbeid i Karlsøy kommune

I henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal Karlsøy kommune jobbe systematisk og helhetlig for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Igjennom helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen for Karlsøy kommune er det utarbeidet en overordnet beredskapsplan.

Overordnet beredskapsplan er et hjelpemiddel for kriseledelsen å organisere seg, og handle effektiv i krisesituasjoner. Overordnet beredskapsplan inneholder blant annet:

  • En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter.
  • En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering.
  • En ressursoversikt som inneholder opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.
  • Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
  • En plan for krisekommunikasjon til befolkningen, media og egne ansatte.
  • En rekke tiltakskort som beskriver konkrete tiltak kriseledelsen må foreta seg i en krisesituasjon.

 

Samarbeid

Karsløy kommune er en del av et større beredskapsarbeid i Troms og Finnmark. Statsforvalter fører tilsyn at kommuner overholder pliktens forskrifter. Statsforvalter bistår også kommuner i beredskapsarbeidet og sørger for samarbeid mellom kommuner og andre aktører. Andre aktører vi samarbeider med er politi, brannvesen, helsepersonell, Heimevernet, Sivilforsvaret, private aktører og frivillige organisasjoner.

 

Øvelser og trening

Kriseledelsen har øvelse og trening en til to ganger per år. Både internt i egen organisasjon, men også med eksterne samarbeidsaktører. Vi har de siste årene hatt gode øvelser i samarbeid med studenter fra UiT. Dette gjør kommunen kriseledelse bedre forberedt når en uønsket hendelse inntreffer.

 

Egenberedskap

I ny risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket er konsekvenser av ekstremvær sett på som størst sannsynlig. Dette kan være langvarig bortfall av strøm eller isolerte lokalsamfunn på grunn av stengte veier. Med dette som bakteppe ønsker Karlsøy kommune å oppfordre innbyggere til å tenke egenberedskap. Egenberedskap betyr at man skal være forberedt på å klare seg selv i 72 timer, altså tre døgn. Informasjon om hva man trenger i hjemmet finner du på https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

 

Tilfluktsrom

Karlsøy kommune arbeider med å kartlegge tilstand på tilfluktsrommene i kommunen. Registrerte tilfluktsrom er på Vannareid skole, Vannvåg skole og Stakkvik skole. Disse tilfluktsrommene er ment for de som befinner seg i bygget eller på eiendommen. Disse er definert som private tilfluktsrom. Karlsøy kommune har ingen registrerte offentlige tilfluktsrom. Offentlige tilfluktsrom er for allmenheten å søke tilflukt i en krisesituasjon. Nærmeste offentlige tilfluktsrom ligger i P-tunnelen på Tromsøya.

 

Jod-tabletter

Informasjon om jod-tabletter finner dere på https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter