Først ut var kommunepsykolog Mari Eidissen Myrland og barnevernleder Rolf Otto Klemetsen som orienterte salen om det nyopprettede Forebyggende barne- og ungdomsteams. Det  tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsteamet med blant annet skole, psykolog, barnevern, ungdomsklubb og politi, skal jobbe med utfordringer knyttet til kriminalitet, rus, psykisk uhelse og rasisme blant barn og unge.  

 

 

 

 

 

Troms Kraft om utvidelse av Fakken vindkraftpark

Videre holdt konserndirektør for marked og teknologi Erling Dalberg i Troms kraft et orienteringsinnlegg om utvidelse av Fakken vindkraftverk på Vannøya. Kommunestyret fikk en innføring i hvordan prosessen blir lagt opp videre. Det kommer en ny konsesjonsprosess i 2023 for vindkraft på land som har nye krav og villkår enn det som foreligger i dag. Prosjektet må konsekvendsutredes etter vedtak i kommunestyret. 

Videre legger Troms Kraft opp til dialog med innbyggerne på Vannøya og inviterer til folkemøte allerede 5.desember.  

Skjermbilde (37).png

Skogheimenprosjektet

Siste orienteringssak på lista var etatsjef for helse Alf Lorentsen, som orienterte om Skogheimenprosjektet.  De nye omsorgsboligene for mennesker med hjelpebehov fra psykisk helse- og rustjenesten skal ligge på Hansnes. Utbyggingsplanene er basert på råd fra brukerrepresentanter for rus og psykisk helse, og råd fra fagtjenesten rus og psykiatri.  

 

Skogheimen er også tenkt å brukes som aktivitets- og dagsenter for definerte målgrupper.