Ordfører i Karlsøy kommune Mona Benjaminsen var imponert da det i går ble holdt et folkemøte om utbedringen av fylkesvei 863 i går. – Det er sjelden det går så fort med et veiprosjekt. Vanligvis tar det over et år å komme i gang, forteller hun.

 

Entreprenør Workinn forventer å være ferdig med arbeidet frem til Hessfjordkrysset før vinteren. – Vi er en uke foran skjema og vi tar innpå for hver dag som går, sier Simen Workinn. Neste steg i prosjektet er asfaltering som han anslår vil være i gang i midten av september.  

Tiltaket er en del av fylkesveiløftet 2022-2025 hvor Troms og Finnmark fylkeskommune har avsatt to milliarder kroner til å ta igjen etterslepet på fylkesveier. Mer enn 1000 kilometer med vei skal rehabiliteres.  

Hovedtiltakene i reinvesteringsprosjektet er forsterkning av eksisterende fylkesveier for å oppnå funksjonell bruksklasse for næringsliv og befolkning, samt sikre lavere driftskostnader og bedre levetid for veidekkene. Omfang og utførelse vil tilpasses den enkelte streknings tekniske tilstand basert på blant annet bæreevnemålinger.

Øyvind Strømseth, leder for avdeling Veg i Troms forteller at prosjektet også tar for seg mindre trafikksikkerhetstiltak. Dette kan være fjerning av bergnabber ved veien eller siktutbedringer. Det ordinære vedlikeholdsprogrammet knyttet til eksempelvis bruer, reasfaltering med videre vil følge parallelt med reinvesteringsprosjektet de neste barmarksesongene.

Prosjektleder Kjell Roar Robertsen sier at den nye satsingen vil være det største løftet som er gjort på fylkesvegnettet i Troms noen gang. Som vegeier er fylkeskommunen veldig fornøyd med fremdriften og samarbeidet med Workinn. Neste entreprisekontrakt er lyst ut med tilbudsfrist 18.08.2022.