Møte om strategisk næringsplan.

Ordfører Mona Pedersen, rådmann Jan-Hugo Sørensen og enhetsleder for drift - og utviklingsenheten May-Jorunn Corneliussen  møtte i dag landbruket i kommunen for å få innspill til arbeidet med den strategiske næringsplanen.

Ordfører, administrasjon og landbrukets representanter

Ordfører, administrasjon og landbrukets representanter

10 landbruksbedrifter fra Reinøy, Vannøy, Karlsøy og Ringvassøy var representert og det kom mange konstruktive forslag til tiltak.

Komunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en strategisk næringsplan for kommunen. Planen skal bl.a. være et viktig styringsinstrument i forhold til bruken av næringsfondet, og formannskapet vedtok i fjor planprogrammet for planarbeidet. 

Møtet med landbruket i dag var et av planlagte møter med næringsaktører og bedrifter i kommunen.

De sentrale spørsmålene er: Hvordan skal vi legge til rette for nyetableringer i kommunen og hvordan kan eksisterende næringsliv gis muligheter til videre utvikling?

Fra landbrukets side ble det spesielt vist til mangelen på dyrka mark som en hemsko for videre utvikling. Mange må i dag høste jorder over store avstander og transportkostnadene blir store. Derfor er nydyrking viktig og det ble nevnt flere muligheter for kommunen til å støtte dette.
Det er også mange tilfeller der dyrkamark blir liggende uhøsta fordi eierne ikke slipper landbruket til. Her må kommunen i mye sterkere grad bruke de virkemidlene som finnes i f.eks. jordloven for å frigjøre disse ressursene til matproduksjon.
Det er også viktig at kommunen ikke tillater nedbygging av matjord. Ved eiendomsoverdragelser må kommunen være klar på at jorda skal holdes i hevd.
Det bør utarbeides en beiteplan i samarbeid med andre interesser som reindrifta, turismen og jegere. 

Saueholdet på Vannøya har opplevd en voldsom økning av tap av lam på beite. Til sammen 100 dyr ble borte denne sesongen. Dette er en mangedobling av tapene man opplevde for få år siden, og tilskrives bl.a. en voldsom økning i kongeørnbestanden og hundeeiere som ikke har kontroll på hundene sine.
Det er et ønske at båndtvangen utvides til hele året i beiteområdene.

Det er mulig å utvikle nye nisjer i landbruket. Turisme, videreforedling, bær- og urteproduksjon ble nevnt.
Landbruket påpekte også at det er viktig bl.a. for rekruteringen til yrket at kommunen er klar på at landbruket er en viktig samfunnsaktør også i Karlsøy.

Tips en venn Skriv ut