Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljreguleringsplan for Vannøya opplevelser» i Karlsøy kommune. Forslagsstiller er Vannøy Sport og Havfiske. Planområdet ligger i Stuvika på Vannøya med adresse Nord-Fugløyveien 1929. Området er på ca. 4,5 daa og omfatter gnr/bnr: 54/37, 54/75 og 54/4.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et reiselivsanlegg med overnatting, kafe, båtsafari og båtutleie. Eksisterende bebyggelse skal benyttes, samtidig som det åpnes for å bygge et par utleieenheter til. I sjøen er det planlagt landgang, flytebrygge og bølgedemper. Landgangen vil ha en lengde på ca. 90 m og bredde på 3 m på toppen og vil plastres med store steiner på begge sider.

I gjeldende kommuneplan for Karlsøy kommune er området avsatt til LNF-område. I forslag til ny kommuneplan vil området bli lagt ut til fritids- og turistformål. Det er vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «Vannøya opplevelser» og sendes til plankonsulent Hoff plan og byggesak, Lagmann Dreyers gate 5, 7068 Trondheim eller på e-post: rh@ragnhildhoff.no innen 24.09.2020.

Varslingsbrev - Stuvika.