Blant de nærmere 20 deltakerne var vegetasjonsøkolog Geir Arnesen fra Sállir Natur, gårdbruker og landskapspleier Roy-Helge Olsen fra Lunde Gård på Nordeidet, forsker på kulturlandskap og biomangfold Ellen Johanne Svalheim fra NIBIO, Ingvild Lauvland Høie fra Norsk Landbruksrådgiving, representanter fra Tromsø kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, samt en rekke lokale grunneiere og interessenter. Fra Karlsøy kommune møtte rådmann Leif Hovden og landbrukskonsulent Laura Bunse.

Med kulturlandskapsdagen ønsket vi å rette fokus på de biologiske og kulturhistoriske verdiene i vår kommune!

Skapt i samspill mellom mennesker, dyr og natur

Vi besøkte flere lokaliteter i området mellom Migarneset og Nordeidet. I dette området har vegetasjonsøkologene fra Sállir Natur kartlagt naturbeitemarker, slåttemarker, rikmyrer, boreal hei, rasmarkenger, og beiteskog. Disse naturtypene er formet gjennom langvarig, ekstensiv hevd i form av beiting og slått. De betegnes derfor som semi-naturlig. Vegetasjonen er resultat av et samspill mellom mennesker, beitedyr og naturen, der en særegen artssammensetning har fått utvikle seg over lang tid. Her finner vi bl.a. et stort mangfold av karplanter, i tillegg til den antagelig viktigste forekomsten av beitemarkssopp i landsdelen.

Unikt i Troms og Finnmark

Totalt utgjør området mellom Nordeidet og Migarneset et usedvanlig stort og helhetlig kulturlandskap med lang kontinuitet, trolig helt tilbake til middelalderen. Store deler av området er fortsatt intakt med tradisjonell skjøtsel, og nærmest alle utforminger av semi-naturlige naturtyper som har eksistert i landsdelen finnes fremdeles i dette området.

Sammen med lignende arealer på Karlsøya, som også ble kartlagt i fjor, kan den semi-naturlige marka på Reinøya betegnes som unik i Troms og Finnmark, både med tanke på størrelse, artsmangfold og tilstand.

Trenger skjøtsel

For å opprettholde artsmangfoldet i kulturlandskapet, er det viktig å videreføre den tradisjonelle skjøtselen. Etter andre verdenskrig har landbruket i Norge gjennomgått store endringer. Som følge av dette er de semi-naturlige naturtypene i ferd med å gå tapt mange steder, enten på grunn av gjengroing eller mer intensiv drift med jordarbeiding og gjødsling.

Derfor er alle semi-naturlige naturtyper vurdert som trua på Norsk rødliste for naturtyper 2018. Gjennom en egen forskrift har bl.a. slåttemark fått en egen nasjonal handlingsplan som tar sikte på å få til aktiv skjøtsel i alle områder hvor det er registrert viktige forekomster av denne naturtypen.  

For å få flere til å engasjere seg i skjøtselsarbeidet, er det opprettet offentlige tilskuddsordninger (spesielle miljøtiltak i landbruket, regionale miljøtilskudd, tilskudd til trua naturtyper).

På Reinøya har gårdbruker Roy-Helge Olsen sammen med familien og flere hjelpere, brettet opp ermene og begynt å restaurere og vedlikeholdet arealene. Kratt er ryddet og daugras fjernet. Sau og geit beiter i de bratte liene, og snart er det klart for slått med tohjulstraktor og lett slåmaskin nede på slåttemarka. Arbeidet foregår i henhold til skjøtselsplaner, som vegetasjonsøkolog Geir Arnesen har utarbeidet. På denne måten sikres at skjøtselen skjer på en måte som sikrer naturverdiene i området.

Det er også laget skjøtselsplaner for lokaliteter på Karlsøya, og det pågår skjøtselsprosjekter flere steder i kommunen.  

Veien videre

Vegetasjonsøkologene har foreslått at arealene på Reinøya og Karlsøya bør vurderes å bli utnevnt som en del av utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge.

Dette vil gi større muligheter for å søke om tilskudd og engasjere flere i skjøtselsarbeidet.

Mens vi venter i spenning, er vi i gang med planlegging av ny kulturlandskapsdag på Karlsøya til neste år!

Nyttig informasjon

Informasjon om tilskuddsordninger finner du her: 

Spesielle miljøtiltak i landbruket

Regionale miljøtilskudd

Utvalgte kulturlandskap

Tilskudd til trua naturtyper

Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen. 

 

Litteratur:

Handlingsplan for slåttemark

Skjøtselsboka

Slåttemark - veileder for restaurering og skjøtsel  

Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark 

Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge