Formålet med tilskuddet er å legge tilrette for best mulig utnyttelse av beite i utmark. 

Tilskudd kan gis til faste installasjoner, slik som sperregjerder og ferister, og annet utstyr knyttet til beitebruk slik som elektronisk overvåkingsutstyr slik som radiobjeller og Nofence. 

De som kan få tilskudd er beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Tilsvarende kan det gis tilskudd til enkelte landbruksforetak som pga naturgitte eller driftsmessige forhold ikke er organisert i et beitelag.

Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som fordeler tilskuddsrammen til kommunen. Karlsøy kommune har 50.000 kr til fordeling i 2020. 

Søknader prioriteres etter lokale retningslinjer

Søknader levers elektronisk i Altinn. For mer informasjon se hjemmesiden til Landbruksdirektortatet