Næringsfond

KOMMUNALT  NÆRINGSFOND I KARLSØY 

FORMÅL

Kommunene i Troms har ansvaret for forvaltningen av kommunalt næringsfond.  Disse midlene skal benyttes på prosjekt eller tiltak som fremmer verdiskaping, næringsutvikling og entreprenørskap i fylket.

I tillegg til dette fondet forvalter kommunene også regionale næringsfond som skal gå til samarbeidsprosjekter der minimum to kommuner bidrar med finansiering. 

Den enkelte kommune velger selv hvilke tiltak man ønsker å prioritere å bruke fondsmidlene på.  Karlsøy kommunestyre har i 2018 vedtatt strategisk næringsplan for Karlsøy, og denne vektlegges når søknader til næringsfondet kommer inn.  Videre har kommunestyret høsten 2018 godkjent regional strategisk næringsplan for Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen og Storfjord, og denne planen vil også legges til grunn når søknader til næringsfondet skal vurderes.

Dersom du har spørsmål vedrørende kommunalt næringsfond, anbefales det at du tar kontakt med nærings- og samfunnsutvikler Hanne-Sofie Roaldsen

FORVALTNINGSKRAV

Kommunene får årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen som legger føringer på forvaltningen av fondene. I tillegg skal de forvaltes i henhold til retningslinjer og forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven, regelverk for offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket.

Kunngjøring: Det er obligatorisk for kommunene å kunngjøre tilskuddsordningene gjennom regionalforvaltning.no og på en slik måte at målgruppen nås.

Søknader: Det er obligatorisk for alle som søker om kommunalt næringsfond å bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

 

KOMMUNALT NÆRINGFOND - KARLSØY

Karlsøy kommune har kommunalt næringsfond der etablerere kan søke midler.

Karlsøy kommune får påfyll på næringsfondet en gang pr. år fra Troms fylkeskommune.  I tillegg til dette styrkes fondet årlig med innbetaling av renter og avdrag fra tidligere innvilgede lån fra næringsfondet. 

Kommunalt næringsfond: Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov/regelverk, herunder bla. forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser.  Karlsøy kommunestyre har i møte 21.02.18 godkjent retningslinjene for næringsfondet.

Regionalt næringsfond: Midlene til regional satsing skal benyttes til tiltak der to eller flere kommuner samarbeider om finansiering av prosjekter/tiltak.

Søknadsfrist:
Det er søknadsfrist fire uker før formannskapsmøte på alle fondene. 

KARLSØY UTVIKLINGSFOND

Karlsøy kommune er en kommune med et betydelig potensial for vekst og verdiskaping. Kommunens beliggenhet ute ved kysten gir mange muligheter for verdiskaping relatert til fiskeri, havbruk, energi, industri, mineraler, reiseliv mv. Kommunen har i tillegg kort vei til flyplass, servicefunksjoner og øvrige tilbud i Tromsø.

Formålet med kommunalt utviklingsfond er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP. Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Følgende informasjon skal følge søknaden:

- Relevante opplysninger i forhold til tiltaket, eksempelvis regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, forretningsplan, markedsvurderinger,
- Skatteattest
- Oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

FARTØYFOND FISKERI FOR KARLSØY KOMMUNE
FORMÅL Fartøyfondet skal bidra til å styrke fangstleddet i Karlsøy kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom flåtelån til:
a) Kjøp av nyere fiskefartøy, fortrinnsvis inntil 15 meter
b) Kjøp av fiskerettigheter/kvoter
c) Kjøp av fiskeredskaper til fartøy
Målgrupper Lånet ytes til enkeltfisker, partsrederi og selskaper som oppfyller kravene i Deltakerloven.


Kontakt

Nærings- og samfunnsutvikler, Hanne Sofie Roaldsen

epost: hanne.roaldsen@karlsoy.kommune.no

telefon nr. 77746013 / 90193931 

Retningslinjer for Næringsfond Karlsøy kommune.

Retningslinjer for kulturnæringer finner du her.

Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond.pdf

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA BO OG BLILYSTFONDET (004).pdf

Vedtekter for fartøyfond fiskeri for Karlsøy kommune 03.11.2021.pdf

Søknadsfrist på alle fondene er 4 uker før formannskapsmøte.

Høsten 2022 blir søknadsfrister;

10. august-   Formannskapsmøte 7. september

14. september                  «             12. oktober

12. oktober                       «             09. november

26. oktober                       «             23. november

Det er obligatorisk for alle som søker om midler fra kommunale fond å bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no
Send e-post