Planen kan leses her

Karlsøy kommunen står foran en meget spennende, men også utfordrende utvikling de kommende årene. Mye er på gang innen havbruksnæringen, men også den tradisjonelle fiskerinæringen har gode vekstutsikter. I tillegg er det en rivende utvikling innen opplevelsesbasert turisme. Veksten i disse næringene vil skape mange nye arbeidsplasser.

 
I tillegg vil det være et stort behov for utvikling av en leverandørnæring som kan ivareta behovene til de aktørene som befinner seg i -, og som kommer til kommunen i nær framtid. Dette betyr at det også innen eksisterende næringsliv er et betydelig potensial for leveransevekst de kommende årene. Dette fordrer imidlertid at næringslivet har vilje og evne til vekst.
 
Vi trenger alle påfylling av kompetanse. Dette gjelder også næringslivlivsaktører, og det gjelder særskilt hvor næringer vokser hurtig. For alle næringene vil det være utfordringer knyttet til kompetanse, rekruttering av arbeidskraft, boliger og infrastruktur. Her har kommunen en viktig, tilretteleggende rolle.
 
Denne planen fokuserer på de muligheter som finnes, men også de begrensinger som eksisterer og som må løses for at Karlsøy kommune skal kunne møte veksten som kommer. For å lykkes, må det både tas strategiske grep, og det må gjøres prioriteringer. Får en gjort de riktige grepene, tilsier alle trender og signaler at Karlsøy kommune kan markedsføre «vekstkommunen Karlsøy» i tillegg til «trivselskommunen Karlsøy». Denne planen tilkjennegir forventninger om - og planer for sterk vekst innen næringsliv og i antall innbyggere. Den bør danne et godt grunnlag for å profilere «vekstkommunen Karlsøy».