Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

Spillemidler til kulturarenaer fordeles årlig av Troms og Finnmark fylkeskommune. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

De ulike ordningene har ulike søknadsfrister. Følg lenkene over for å se hvilke frister som gjelder.

Det anbefales at man gjør seg kjent med de
nasjonale bestmmelsene for tildeling av spillemidler

Har du spørsmål om ordningene eller ønsker mer informasjon ber vi om at det tas kontakt med kommunen på e-post. Postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr. telefon til 777 60 000.