Hav og Fjell AS har per i dag et regulert reiselivsanlegg på sjøsiden av Langsundveien som hovedsakelig er rettet mot fisketurisme. Det er forslagsstillers ønske å utvide anlegget med et alpinanlegg på øvre side av Langsundveien. Anlegget vil bli et helårlig reiselivsanlegg, og vil blant annet omfatte et skianlegg/sykkelpark, en hyttelandsby, et hotell og et mindre boligområde samt aktivitetsområde og tilhørende infrastruktur (heisstasjoner, parkering, …). Det planlegges en kombinasjon av følgende hovedformål: skiløypetrase/skianlegg, fritidsbebyggelse, fritids‐ og turistformål og boligbebyggelse. Det er ingen eksisterende aktivitet i området utenfor vanlige friluftsaktiviteter. Planområde er ca. 1900 daa.

Forslag til planprogram finnes her:

Forslag planprogram PlanID 2021-01 Hav og Fjell.pdf

Forslag planprogram PlanID 2021-01 Hav og fjell_alternativer.pdf

Innspill til reguleringsplanarbeidet sendes som e-post til mj@arkitektamundsen.no eller i vanlig post til:

Arkitektkontoret Amundsen as, postboks 101, 9251 Tromsø, innen 16. april 2021.

Spørsmål kan rettes til saksansvarlig Marijne Janssens, tlf. 919 05 471.