Det planlegges småbåthavn på Rakkenes på Reinøya.

Saksframlegget

Formannskapet gjorde følgende vedtak i møte 26. juni 2019:

"Forslag til reguleringsplan for Rakkenes småbåthavn, plan-id 2018-01, sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 8 uker, jf. plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 12-10 og 12-11. Når høringsfristen er ute, tar formannskapet saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn, og når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges den fram for kommunestyret til vedtak, jf. pbl. § 12-4 og 12-12.

Vedlegg

Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
ROS-analyse.pdf
Merknader.pdf
Kommentar til merknader.pdf
Varsel om oppstart.pdf
Referat, oppstartsmøtet.pdf
Protokoll.pdf

Høringsuttalelser/merknader på være skriftlig, og sendes på e-post eller per brev til:

Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 HANSNES

Høringsfrist 27. august 2019

Papirversjon av dokumenter er også tilgjengelig i servicekontoret under høringsperioden.