Formannskapet i Karlsøy kommune fattet slikt vedtak i sak 133/2019 den 10.10.2019:

  1. Forslag til reguleringsplan for Finnkroken Feriehytter, gbnr. 60/48 med flere, plan-ID 2016-02, sendes ut på ny høring og legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
  2. Planforslaget legges ut i servicekontoret på rådhuset, Hansnes, og på kommunens nettside, www.karlsoy.kommune.no. Berørte grunneiere, naboer, organisasjoner og sektormyndigheter varsles særskilt.
  3. Når høringsfristen er ute, tas saken opp til behandling i formannskapet med de merknader som er kommet inn.

 

Bakgrunnen for ny høring framkommer av vedlagte tillegg til planbeskrivelsen, der også endringene i forhold til forrige høringsrunde er beskrevet.

Planen var på høring og offentlig ettersyn sommeren 2017. Endringene er av et slikt omfang at ny høringsrunde vurderes som nødvendig.

Innspill må sendes inn skriftlig til:

Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 HANSNES

Eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no, merk eposten med saksnr 2018/31.

Høringsfrist er satt til 28.11.2019.

 

Vedlegg:

01. Reguleringsplankart 31.01.2018 Finnkroken.pdf

02. Reguleringsbestemmelser-2 til reguleringsplan Finnkroken.pdf

03. Finnkroken feriehytter - Tillegg til planbeskrivelse.pdf

04. PLANBESKRIVELSE Finnkroken 30.01.18.pdf

05. Vedtak i klagesak om reguleringsplan for Finnkroken feriehytter på gnr. 60, bnr. 48 i Karlsøy kommune. Opphevelse.pdf

06. ROS-analyse Finnkroken.pdf