Plan- og driftsutvalget har i møte 20.11.2019 vedtatt at forslag til reguleringsplan for adkomst rådhus samt gravlund på Hansnes, plan-id 201901, skal sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen består av planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og ROS-analyse.

Planforslaget er også tilgjengelig på servicekontoret i rådhuset på Hansnes.

Merknader må være skriftlige og sendes Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

ROS-analyse.pdf