Regionale miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • ivareta biologisk mangfold
  • redusere forurensning til vann og luft
  • tilrettelegge for friluftsliv

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Søknadsfrist

I Troms er søknadsfristen 15.10.

Du kan søke regionalt miljøtilskudd fra 1. august.

Hvordan søke?

Det elektroniske søknadsskjemaet finner du på Altinn. Du kan også søke på papir. Ta kontakt med landbrukskontoret for papirskjemaet for den aktuelle søknadsomgangen.

Veiledning

Den aktuelle veilederen finner du her. Informasjon om hvordan du fyller ut søknaden finner du her.

Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret.