I Karlsøy kommunes planstrategi er det vedtatt oppstart av kommuneplanens arealdel i 2019. Prosessen starter med vedtak av planprogram, med påfølgende planprosess frem til vedtak av plan. Formannskapet vedtok i møte 28. november 2018 forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel lagt ut på høring.

Kommuneplanen, bestående av en samfunnsdel og en arealdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet i kommunen. Karlsøy kommunestyre vedtok samfunnsdelen i februar 2018, og hovedmålet med rullering av arealplan er å tilpasse arealene etter de langsiktige perspektivene som ligger i samfunnsdelen. Hovedtemaene er bolyst, næringsutvikling, miljø og tjenestetilbud.

Forslag til planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning. I tillegg er det også utarbeidet forslag til arealstrategier basert på kommuneplanens samfunnsdel. Det tas sikte på at kommunestyret vedtar planprogrammet, basert på de innspill som kommer i denne høringsrunden, i løpet av mars/april 2019. 

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader til selve planprogrammet. Det åpnes også for innspill om forslag til nye arealformål/utbyggingsområder. Forslag til nye arealformål skal sendes inn på eget skjema som ligger tilgjengelig nederst på denne siden, eller som digitalt skjema på vår nettside her.

Med dette varsles om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen 1. februar 2019. Frist for innspill om nye arealformål er satt til 30. mai 2019, men tas i mot fortløpende frem til da.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til kommuneplanlegger Christina S. Joakimsen på e-post christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.kommune.no eller pr telefon 77 74 60 20.

Innspill sendes per brev eller e-post til:

Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 HANSNES
postmottak@karlsoy.kommune.no

Brev merkes med "Sak 2018/1679 Kommuneplanens arealdel - planprogram"

Dokumenter:
Høringsforslag planprogram for kommuneplanens arealdel 2020-2030
Innspillsskjema for nye utbyggingsområder, .pdf
Innspillsskjema for nye utbyggingsområder, .doc PDF document ODT document