Karlsøy kommune har utarbeidet et forslag for planstrategi 2024-2027 samt varsel om oppstart av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Karlsøy kommune har valgt å forenkle planprosessen med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har derfor slått sammen planstrategien for 2024-2027 med planprogrammet etter råd fra blant annet Statsforvalteren og Fylkeskommunen. 

Plan- og bygningsloven (pbl) §10-1 legger føringer for arbeidet med kommunal planstrategi. Kommunen skal også innhente innspill fra statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner. Kommunen har deltatt på ulike fora med Statsforvalter og Fylkeskommunen, invitert innbyggere i kommunen på arbeidsverksted, gjennomført arbeidsverksted med kommunestyret og hatt dialog med Tromsø kommune. Karlsøy kommune ber derfor om innspill/merknader på planstrategi 2024-2027, og for planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret har enstemmig vedtatt følgende 28. februar 2024:

1. Kommunestyret slutter seg til utkast til Planstrategi 2024 – 20247 og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

2. Utkast til planstrategi og planprogram sendes på høring til regionale myndigheter og nabokommuner, jfr. plan- og bygningslovens § 10-1, 2. ledd.

Har du innspill til planprogrammet?

Du kan sende inn innspill til planprogrammet til kommunen på e-post postmottak@karlsoy.kommune.no innen den 26.april 2024. Du kan også sende det i posten til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.

Vedlegg

Her finner du vedleggene i saken.

Planstrategi og planprogram -  Karlsøy kommune (3).pdf

Saksframlegg Kommunal planstrategi 2024 - 2027 Planprogram kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Saksprotokoll Kommunal planstrategi 2024 - 2027 Planprogram kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Øyriket i sentrum - Kunnskapsgrunnlag 01.03.2024.pdf