Kommuneplanen er vårt viktigste styringsverktøy, og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for vår kommune. Kommuneplanens samfunnsdel og strategisk næringsplan ble vedtatt februar 2018, og arealplanen skal rulleres for å tilpasses de mål som ligger her. Dagens arealdel ble vedtatt i november 2013, og erstattet en arealplan fra 1991. Innenfor fireårsperspektivet er det på høy tid med en rullering, men også for å binde sammen de mål og føringer nedfelt i samfunnsdelen. Det er i denne prosessen kun landområdene som skal vurderes, ikke havområdene.

Et planprogram er bare en plan for planen, og skal si noe om formål med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og utredninger. Planprogrammet inneholder også overordnede arealstrategier som skal legges til grunn når kommunen vurdere innkomne arealinnspill fra folkemøter, bransjemøter, private og egne forslag. Skissert fremdrift viser planlagt vedtak av selve planen i slutten av 2020.

Hovedfokuset i kommuneplanens samfunnsdel er bolyst og næringsliv. Vår visjon er et levende øyrike og jobber mot et omdømme som mulighetenes kommune. Vi ser potensial i Karlsøy som rimelig bostedskommune for førstegangsetablerere og arbeidstakere i Tromsø og omegn. Det er derfor fokus på tilrettelegging og utbygging av boligfelt i etablerte boligområder, som ligger i akseptabel pendleavstand til Tromsø. Samtidig vet vi at natur og friluftsliv er en viktig del av trivselsfaktoren for Karlsøyværingen og hyttefolket, og økt satsing på tilrettelagt friluftsliv står høyt på agendaen. Videre er det i KPS et hovedmål om 100 flere arbeidsplasser i privat sektor innen 2030. SNP følger opp med prioritert fokus på sjømat, reiseliv, infrastruktur og bolyst.

Planprogram kommuneplanens arealdel - saksframlegg - vedtak
Kommuneplanens samfunnsdel
Strategisk næringsplan