Planprogram for kommuneplanens arealdel er vedtatt, og arealstrategier for kommuneplanens arealdel er gitt. I kommunestyremøte 18. juni skal alle arealinnspill fra folkemøter, bransjemøter og private gjennomgås. Kommunestyret skal her ta standpunkt til hvilke områder og formål som skal tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Arealinnspillene må sendes inn på vedlagte skjema, og frist for innsending er 31. mai 2019. Skjema er vedlagt som pdf- og worddokument samt lenke til elektronisk skjema, og forslagsstiller velger selv ønsket format (kun worddokumentet kan skrives i direkte).

Innspillsbrevet merkes med "Sak 2018/2163" og sendes til:
Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes

eller på epost til:
postmottak@karlsoy.kommune.no

Vedlegg:
Planprogram, kommuneplanens arealdel

Skjema for arealinnspill.pdf

Skjema for arealinnspill.docx PDF document ODT document

Elektronisk skjema