Kommune:                            Karlsøy

Søker:                                   SalMar Farming AS

Søknaden gjelder:                Lokalitetsklarering - ny lokalitet

Størrelse:                              5 670 tonn

Lokalitet:                               AK-34 Langneset

Kartreferanse:                       N 70˚03.076 Ø 19˚ 46.107

Kontaktperson:                     Jens-Vidar Viken, tlf. 970 16 848

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset på Hansnes og her på kommunens hjemmeside.  

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, innen 06.02.22. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/registre-og-skjema/skjema

Søknadsdokumenter:

Salmar Farming AS 966840528 - Akvakultur av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Langneset i Karlsøy kommune - Oversendelse av søknad for offentlig ettersyn og kommunal behandling.pdf

Tilbakemelding TFFK om Langneset.PDF.pdf

Vedlegg 2.3 Behovsvurdering KU Langneset .PDF.pdf

Vedlegg 6.1.2 Strøm Langneset .PDF.pdf

Vedlegg 6.1.2 Vurdering strømvarighet Langneset.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.3 SF Langneset, Kartpakke til søknad.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.3 Data - flåte.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.4 Bunnkartlegging Langneset 0519.PDF.pdf

Vedlegg 6.2.1 Langneset Forundersøkelse.PDF.pdf

Vedlegg 6.2.1 B-undersøkelse Langneset 0119.PDF.pdf

Vedlegg 6.2.1 C SF Langneset.PDF.pdf

Vedlegg 6.3.1 Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger .PDF.pdf

Vedlegg 6.3.2 Akvaplan-niva Notat Vurdering av strømforhold Langneset.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.PDF.pdf

6.1.9. Oversikt dokumenter IK.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 a) Mål for internkontrollarbeidet.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 q) Systembeskrivelse avviksbehandling.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 Risikovurderinger fiskevelferd og fiskehelse Langneset.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9. Beskrivelse av styringssystemet.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9. Meny Matfisk.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 c) Miljø - overvåkning og registreringer.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 e) Renhold av not.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 f) Dødfisk - Håndtering og varsling, matfisk.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 h) Veterinær Helseplan .PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 Kvartalsplan lus.PDF.pdf

Vedlegg 6.1.9 l) Båtanløp og biosikkerhet.PDF.pdf

Beredskapsplan Langneset.PDF.pdf

Innsendt søknad - Kvittering_1862323 .PDF.pdf