Søknaden gjelder en årlig planlagt produksjon av stortare (laminaria hyperborea) på inntil 100 tonn biomasse.

Søker: Kelper AS

Hjemmel for søknaden: Lov om akvakultur av 17.06.2005 m. forskrifter.

Posisjon, senterpunkt anlegg: N 70° 4’28.6’’ – Ø 19° 4’88’’

Anleggsareal: 100x100 m, i tillegg kommer fortøyninger.

Tillatt biomasse: 100 tonn

Utleggstid: 4 uker fra dags dato.

Søknaden er også lagt ut ved siden av servicekontoret i rådhuset på Hansnes.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til: Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller som e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no

Merknadsfrist: 10. august 2022

Søknaden med alle dokumentene finnes her:

Kelper AS 927656639 - Akvakultur av vannlevende planter på ny lokalitet i Dyrsfjorden i Karlsøy kommune - Oversendelse av søknad for offentlig ettersyn og kommunal behandling

Søknadsskjema_KelperAS

skjema-akvakultur-flytende-anlegg-bm_KELPER

Vedlegg - begrunnelse og motivasjon

Egenvurdering konsekvensutredning

Dyrsfjorden grunnkart 1-5000 med koordinater

Dyrsfjorden grunnkart 1-5000

Dyrsfjorden på arealplankart 1-20 000

Dyrsfjorden sjøkart 1-50 000

Strømmålinger Ringvassøy

Gebyr_Kelper

Kontobekreftelse_Kelper AS