Ifølge Lov om akvakultur av 17.06.2005 (akvakulturloven) med forskrifter legges søknaden fra SalMar Farming AS ut til offentlig ettersyn i 4 uker.

Kontaktperson hos SalMar: Alf Jostein Skjærvik, tlf. 916 20 063.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Karlsøy kommune, rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen 27.03.2020.

For mer informasjon om saksgangen, se veileder for søknadsskjema: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Søknaden med samtlige dokumenter finnes her:

Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Oppdatert søknad Larstangen

Behovsbeskrivelse

Disp.søknad landfester, vedtak og saksframlegg

Strømrapport 2016 - 1

Strømrapport 2016 - 2

Larstangen kartpakke

Beredskapsplaner

Risikovurderinger fiskevelferd og fiskehelse

B-undersøkelse SF Larstangen

C-undersøkelse SF Larstangen

Forundersøkelse SF Larstangen