En forhåndskonferanse er et møte mellom deg (tiltakshaver) og din representant (ansvarlig søker) og kommunens saksbehandler, for å gjennomgå dine ideer til ditt byggeprosjekt.

Du kan be om slikt møte når du har en ide om å bygge noe. Kommunen kan også be om forhåndskonferanse med deg når den mener at det er behov for å avklare byggeprosjektet i god tid før byggesak blir sendt til kommunen.

Hvordan kan du bestille forhåndskonferanse?

Du kan bestille møtet p.r. telefon dersom du allerede har etablert kontakt med saksbehandler. Du kan også bestille forhåndskonferanse ved å fylle ut skjema som du finner nederst på denne siden.

Hvem deltar i en forhåndskonferanse?

Du som tiltakshaver og din representant (ansvarlig søker) deltar.
Fra kommunen møter byggesaksbehandler som kan innkalle andre myndigheter der det er behov for at de deltar i møtet.

Hva bør jeg ha med til forhåndskonferansen?

Du bør ha kommet så langt i planlegging av byggeprosjektet ditt at du kan sende en skisse til kommunen på forhånd eller at du kan vise dette i møtet.

Hva skjer i forhåndskonferansen?

I forhåndskonferansen gir partene hverandre gjensidig informasjon, slik at du og din ansvarlige søker skal få oversikt over hvilke muligheter som regleverket gir for det byggeprosjektet du har tenkt å gjennomføre.

I møtet avklares det om byggeprosjektet er søknadspliktig, meldingspliktig eller er fritatt søknads-/meldeplikt og om det er behov for å søke om dispensasjon fra gjeldende regelverk.

Kommunen bør gi informasjon om saksgangen, behandlingstid og gjeldende gebyrer så langt som det er mulig.

Se også momentliste nedenfor for forhåndskonferanse.

Referat fra forhåndskonferansen

Det skal skrives referat fra møtet og som regel er referenten kommunens representant. Referatet leveres ut som avslutning på møtet eller sendes ut etter møtet til alle partene som deltok. Referatet er veiledende, men ikke bindene for videre saksbehandling.

Aktuelle linker:

Om forhåndskonferanse i plan- og bygningslovens § 93a

Momentliste om forhold som tas opp på forhåndskonferanse

Parter:
 • Hvem blir tiltakshaver?
 • Hvem blir ansvarlig søker?
 • Hvem er eier av eiendommen?
Eiendommen:
 • Tomtestørrelse
 • Dagens bruk av eiendommen
 • Formålet for byggeprosjektet (bolig, forretning, fritidsbolig, driftsbygning i landbruk etc.)
 • Etasjetall
 • Bebygd areal
 • Bruksareal
Vedtatte planer/regler for eiendommen:
 • Kommuneplan m/ bestemmelser
 • Reguleringsplan m/ bestemmelser
 • Lokale vedtekter og retningslinjer
 • Verneverdige bygg/anlegg (SAFRAK-registeret)
 • Fredede bygg/anlegg
Kartgrunnlag - plassering:
 • Kartgrunnlag - bestilling av situasjonskart
 • Krav til plasseringsdokumentasjon (stikningskart/situasjonsplan) - avhengig av om tiltaket berører kritiske minsteavstander eller høyder
 • Krav til kompetente oppmålingsfirma, der det er kritiske minsteavstander eller høyder
 • Vurdere behov for å stille krav om retur av utstikkingsdata/stikningsdokumentasjon på elektronisk form (sosi-format). Aktuelt ved større bygg eller feltutbygginger.
Estetisk tilpasning:
 • Tilpasning til eksisterende bebyggelse
 • Tilpasning til naturgitt omgivelse
 • Høydeplassering
Teknisk anlegg:
 • Avkjørsel til eiendommen fra privat eller offentlig vei
 • Eksisterende/ny atkomstvei
 • Veirettigheter
 • Vann, avløp, kabler, fjernvarme
Lovbestemte forhold:
 • Avstand til nabogrense, annen bygning, byggelinje mot vei, kommunalt ledningsnett, høyspentlinje
 • Krav til tegninger
 • Kontroll planer
 • Kontrollform
 • Krav til ansvarshavende
 • Brukstillatelse / ferdigattest
 • Andre lover i tillegg til plan- og bygningsloven
Andre forhold
 • Saksbehandlingstid
 • Behandlingsgebyr
 • Tilknytningsavgift for vann og kloakk

 

Bestill forhåndskonferanse