Retningslinjer for tildeling av midler fra Lerøyfondet

I retningslinjene som ble vedtatt av formannskapet i 2015, etter delegasjon fra kommunestyret, avklarer man i punkt 4 hvordan Lerøyfondet skal brukes:

"Fondsmidlene skal fortrinnsvis disponeres til tiltak og prosjekter som sikrer markedsføring av og rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen, samt utvikling av næring rettet mot havbruk og fiskeri.  Fondsmidlene kan eksempelvis benyttes til stipend til elever fra Karlsøy som velger videregående utdanning innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.  Videre kan fondsmidlene benyttes til tiltak rettet mot studieveiledning innenfor ungdomsskolen i Karlsøy.  Også kunnskapsseminarer rettet mot marin sektor bør prioriteres."

Partnerskapsavtalen med Lerøy Aurora AS

Karlsøy kommune og Lerøy Aurora AS inngikk i mars 2014 en partnerskapsavtale.  Avtalens formål er følgende:

1. Utvikle akvakulturnæringen i Karlsøy kommune til felles beste for partene, samt synliggjøre og bevisstgjøre næringens muligheter i Karlsøy-samfunnet.

2.  Gjensidig informasjonsutveksling, rekruttering, utviklingsfond og andre virkemidler er sentrale elementer.

Betydelig fondsmidler i Lerøyfondet

Partnerskapsavtalen forpliktet Lerøy Aurora AS til å innbetale kr 500.000 årlig i perioden 2013 - 2016, samlet 2 millioner kroner, til Lerøyfondet.

Fondet har tildelt midler til et stort antall søkere og prosjekt i Karlsøy siden etableringen, og det gjenstår fortsatt fondsmidler som man nå kan søke på.  Fondet har vært brukt til stipend og tilskudd til videregående skoleelever og studenter fra Karlsøy som har tatt utdanningen innenfor sjømatnæringene og maritim sektor.  Videre er det mange fiske som har fått tilskudd til kystskipper- og radiosertifikater, sikkerhetskurs o.l.  Det har også vært gitt tilskudd til utviklingsprosjekter til Nofi AS, skolene i Karlsøy, museumsdrift m.v.